Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

posterestante
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viapiehus piehus

July 23 2018

posterestante
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaHypothermia Hypothermia
posterestante
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaHypothermia Hypothermia
posterestante
6817 395a 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMoet Moet
posterestante
6473 83d4 500
Reposted fromrichardth richardth viaHypothermia Hypothermia
posterestante
posterestante
posterestante
posterestante
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka
posterestante
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viahavingdreams havingdreams
6458 5af6 500
Reposted fromidiod idiod viaHypothermia Hypothermia
posterestante
posterestante
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viadziewczynawolczykija dziewczynawolczykija
1479 d524
Reposted fromSaturnine Saturnine viaHypothermia Hypothermia

July 09 2018

posterestante
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viajuhasowa juhasowa
posterestante
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viahavingdreams havingdreams
posterestante
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viahavingdreams havingdreams
8849 c0b6 500
Reposted fromNanutka Nanutka viahavingdreams havingdreams
posterestante
9920 470a
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl